رئیس هیئت مدیره: مهندس سید محمد رضا موسوی اصفهانی

 ********************************************* 

مدیرعامل: دکتر سید قاسم حسینی میرصفی

 

اعضای اصلي هیئت مدیره:

 

دكتر علی تسخیری

 

********************************************* 

دكتر محمد حسین نجفی

 ********************************************* 

نصیر بلال

********************************************* 

 ناصر شريف عسگري

 

عضو علي البدل:

 دكتر عقيل خورشا

Template Design:Dima Group