ميترا اسعدي 

مسئول بهبود كيفيت و كميته هاي بيمارستان

شماره تماس 33754825 داخلی: 283

 

 

پیام واحد بهبود کیفیت

بیمارستان یک مجموعه سازمانی است که باید دائما بصورت پویا و زنده باقی بماند و به فعالیت خود ادامه دهد. ميان کیفیت ارائه خدمات در بیمارستان ها براي بیماران با استانداردها ، خواسته ها و انتظارات بیماران فاصله زیادي بوجود دارد. به این علت بیمارستان ها براي رسیدن به هدف نهائی خود هنوز راه زیادي در پیشرو دارند و طی این راه طولاني، نياز به برنامه ریزي و اجراي صحیح و دقيق ، هدایت ، کنترل و راهنمائی می باشد . پس اگر بیمارستان بخواهد به اهداف نهائی خود که همانا ( ارائه خدمات با كيفيت و ايمن به بیماران در حداقل زمان ممکن باصرف  هزینه هاي كارشناسي شده داراي توجيه اقتصادي و کمترین عوارض ) است برسد، لازمه آن ایجاد ساختار بهبود کیفیت در بيمارستان مي باشد.

واحد بهبود کیفیت بیمارستان خيريه حضرت صديقه زهرا (س) با هدف ارتقاء کیفیت خدمات درمانی، بالینی، اداری و مهم تر از همه پياده سازي فرهنگ ايمني بيمار و یکنواخت سازی کلیه خدماتی که قابلیت کنترل، پایش، تعریف برنامه های بهبود و همچنین  اولویت بندی اقدامات اصلاحي را داشته باشد، در راستای راهبرد اهداف کلان بیمارستان ایجاد گردیده است.

این واحد خود را به موارد زیر متعهد می داند:

 • پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی به منظور استانداردسازی فرآیندهای بالینی و غیربالینی بیمارستان
 • ایجاد نظام بهبود کیفیت و به روزآوری برای دست یابی به رضایت گیرندگان خدمت و کارکنان با ارائه كار تيمي که نهایتا باعث افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان می شود.
 • برنامه ریزی و تعریف فرآیندهای بیمارستانی جهت ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در کلیه بخش ها و احدهای سازمان و نظارت بر نحوه اجرای این فرآیندها
 • ارزیابی و پایش کلیه بخش ها و واحدهای سازمان به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت و نهایتا ارائه اقدام اصلاحی ها و برنامه بهبودکیفیت های مربوطه

 

شرح وظایف واحد بهبود کیفیت

 

 • تدوین برنامه استراتژیک با همکاری مدیران میانی
 • همکاری با واحد ها در تدوين برنامه عملیاتی
 • طراحی و پایش و اجرای برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار با مشارکت مدیران
 • تدوین و اجرای خط مشی ها، دستورالعمل ها و فرآیندهای بیمارستان با هماهنگی ذینفعان
 • تهیه و تعیین شاخص های کلیدی بیمارستان با مشارکت مسئولین واحد ها و مدیران بیمارستان و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش
 • بررسی و پیگیری و تجزیه و تحلیل شکایات و ارائه نتایج به کمیته مديريت و رهبري
 • ارتقا سطح آگاهی و دانش در راستای مفاهیم استاندارد مدیریت کیفیت و اعتبار بخشی
 • برنامه ریزی جهت اموزش و فرهنگ سازی جهت استقرار الزامات اعتبار بخشی
 • طراحی و اجرای برنامه ممیزی داخلی
 • نظارت بر اجرای صحیح کمیته ها و پیگیری مناسب مصوبات

 

كميته هاي بيمارستاني

کميته هاي بيمارستاني بازوهاي مشورتي و تصميم گيري مديران بيمارستان و بعنوان اتاق فکر بيمارستان محسوب مي شوند.

کميته ها نقش محور هدايت بيمارستانها؛ برنامه ريزي، سازماندهي و هماهنگي فعاليت هاي بيمارستاني را انجام مي دهند.

ساختار كميته ها در الگوي اعتباربخشي از 11 كميته اصلي تشكيل يافته است:

 • كميته پايش و سنجش كيفيت
 • كميته اخلاق باليني
 • كميته مديريت اطلاعات سلامت و فناوري اطلاعات
 • كميته پيشگيري و كنترل عفونت و بهداشت محيط
 • كميته حفاظت فني و بهداشت كار
 • كميته مديريت خطر حوادث و بلايا
 • كميته ارتقاء راهبردي خدمات اورژانس
 • كميته دارو، درمان و تجهيزات پزشكي و اقتصاد درمان
 • كميته طب انتقال خون
 • کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن و ترویج تغذیه با شیر مادر
 • کمیته مر گ و میر و عوارض و زیر کمیته های مربوط

وظایف رئیس کمیته

 1. صیانت از دستور کار جلسه
 2. تلاش مدبرانه جهت مشارکت کلیه اعضا
 3. تصمیم گیری مناسب و سریع برای موارد غیر منتظره
 4. جمع بندی مطالب مطرح شده و پیگیری مصوبات
 5. تعامل عادلانه با کلیه اعضاء

وظايف دبيران كميته:

 1. شرکت فعال، منظم و به موقع در کلیه جلسات کمیته
 2. شرکت فعال، منظم و به موقع در جلسات کمیته پایش و سنجش کیفیت
 3. پیگیري جهت برگزاري جلسات جبرانی در صورت لزوم
 4. هماهنگی زمان تشکیل جلسات کمیته مربوطه با افراد جلسه و تعیین تواتر برقراری جلسه با مسئول کمیته
 5. تماس با کلیه اعضا جهت شرکت در زمان مقرر و ارسال دستور جلسه قبل از هر جلسه
 6. پیگیري جهت دعوت از سایر افراد به عنوان مدعو براي حضور در جلسات کمیته
 7. ارائه گزارش عملکرد کمیته به مدیریت مرکز در صورت لزوم.
 8. آگاهی از آئین نامه داخلی کمیته هاي بیمارستانی
 9. نوشتن صورتجلسه و ارسال آن به مسئول کمیته (پس از هر جلسه حداکثر تا 48 ساعت)
 10. تعیین مصوبات جلسه و مسئول پیگیری آن در صورتجلسه
 11. پیگیری مصوبات جلسه ازمسئول پیگیری در طول مدت زمان مقرر و اعلام گزارش پیگیری

 

Template Design:Dima Group