رئيس بخش: دكتر حسن صادقي

بخش ICU  در سال 1394 افتتاح گرديد ودر طبقه دوم بيمارستان همجوار اتاق عمل مي باشد اين بخش شامل پنج تخت فعال با تمامي تجهيزات مورد لزوم بخش ICU مي باشدويك ICU معمولي محسوب مي گردد وداراي كادري مجرب و فعال مي باشد.

بيماران بخش روزانه توسط آقاي دكتر فرمند ويزيت مي گردند، و متخصص بيهوشي مقيم نيز روزانه بيماران را ويزيت مي كنند.

چنانچه بيماران نياز به مشاوره در تخصص هاي مختلف را داشته باشند در اسرع وقت انجام ميشود.

بخش داراي دستگاه CHSTEو سونوگرافي و اكو پرتابل مي باشد.

فيزيوتراپي در شيفت صبح و عصر توسط فيزيوتراپ بيمارستان انجام مي گردد.

ملاقات بيماران هر روزاز ساعت3/5-4 مي باشد.

 تلفن مركز: 7-33754825    داخلي : 289

Template Design:Dima Group