رئيس گروه زنان: دكتر الهام صديقي مقدم پور

سرپرستار: خانم سحر محمدي روز بهاني

بلوك زايمان بيمارستان شامل اتاق ترياژ و اتاق هاي LDRجهت زايمان طبيعي به روش بي دردي دارويي و غير دارويي وامكان حضور همسر در اتاق زايمان وزايمان طبيعي باحضور ماما ي همراه وبا بهره گيري  از دستگاه هاي پيشرفته  و به روز و انجام تست نوار قلب جنين و آمنيوشور حضور پزشكان متخصص زنان مقيم وماماهاي با تجربه قادر به ارائه ي كليه ي خدمات تخصصي زنان وزايمان در 24 ساعت شبانه روز ميباشد و همچنين كلاس هاي آمادگي براي زايمان به صورت رايگان جهت آموزش مادران باردار در اين مركز ارائه ميگردد.

 

 

 

ساعت كار : بصورت شبانه روزي

تلفن مركز:33754825              داخلي        280

Template Design:Dima Group