دكتر زهرا ستوده

متخصص زنان و زايمان

فارغ التحصيل دانشگاه علوم پزشكي شيراز

تخصص: بيماريها و جراحيهاي زنان ، زايمان، ناباروري، مراقبتهاي بارداري، تفسير نوارقلب جنين، تفسير تستهاي غربالگري سرطانهاي زنان ،

سابقه كار: چهارسال پزشكي عمومي در بيمارستانهاي شيراز

يازده سال بعنوان متخصص زنان  در بيمارستانهاي استانهاي فارس و هرمزگان و تهران

خانم دكتر ستوده رييس گروه زنان بيمارستان