فیزیوتراپی

این واحد مجهز به دستگاه هاي به روز كشور و زیر نظر کارشناسان متخصص ، خدمات ویژه زير را به بیماران ارائه می دهد .
فيزيوتراپي آسيب هاي عضلاني اسكلتي
فيزيوتراپي بيماري هاي روماتيسمي و مفصلي
فيزيوتراپي ضايعات عصبي و نورولوژيك
فيزيوتراپي پس از جراحي هاي مختلف
خدمات مشاوره اي و آموزش بيماران
ارزيابي راستاي قامت بدن و ارائه حركات اصلاحي
* لازم به ذكر است کلیه خدمات فیزیوتراپی بانوان را فیزیوتراپیست خانم انجام می دهد .