رادیولوژی و سونوگرافی

بخش تصويربرداري با دارا بودن دستگاه های پیشرفته زير، از قبیل سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی، تراكم استخوان و …، با حضور تکنسین ها و کارشناسان مجرب، در ردیف مجهزترین مراکز رادیولوژی و سونوگرافی منطقه می باشد.

  1. يك دستگاه راديولوژي ديجيتال
  2. دو دستگاه راديولوژي آنالوگ پرتابل
  3. يك دستگاه CR و همچنين سيستم هاي ايميجر فيلم و كاغذ راديولوژي
  4. دو دستگاه سيستم سونوگرافي پيشرفته كالر داپلر
  5. يك دستگاه پيشرفته سنجش تراكم استخوان
  6. يك دستگاه ماموگرافی
  7. يك دستگاه پانوركس ( OPG)

*  كليه خدمات سونوگرافي بانوان را راديولوژيست خانم انجام مي دهد.