رئیس هیئت مدیره: مهندس سید رضا موسوی اصفهانی

مدیرعامل: دکتر سید قاسم حسینی میرصفی

اعضای هیئت مدیره :

آقای علی تسخیری

آقای دکتر امجد تابش

آقای محمد حسین نجفی

آقای نصیر بلال