منوی اصلی سایت
نوزادان

رئیس بخش نوزادان: دكتر محمود سلطانی گرد فرامرزی
سرپرستار: الست فرجی
مهمترين اقدامات پس از تحويل نوزاد از اتاق زايمان به بخش نوزادان عبارتند از:
مراقبت هاي اوليه و واکسیناسیون نوبت صفر، تزریق هپاتیت وBCG، تزریق ویتامینK ،  آموزش شيردهي به مادران در زمان بستري
اين بخش پذيراي نوزادان پس از تولد مي باشد.