رئیس قسم الولاده: الدکتور محمود سلطانی
الممرضه المشرفه : الست شیرین نوری
مهمترین اقدامات پس از تحویل نوزاد از اتاق زایمان به بخش نوزادان عبارتند از:
مراقبت های اولیه و واکسیناسیون نوبت صفر، تزریق هپاتیت وBCG، تزریق ویتامینK ،  آموزش شیردهی به مادران در زمان بستری
این بخش پذیرای نوزادان پس از تولد می باشد.