مسیر مترو خط ۶ مترو ← ایستگاه دولت آباد  ← بلوار قدس  ← بیمارستان صدیقه زهرا (س) 

خط ۱ مترو  ← ایستگاه جوانمرد قصاب  ← میدان دولت آباد (میدان شهید بروجردی)  ← بلوار قدس  ← بیمارستان صدیقه زهرا (س)

مسیر اتوبوس

میدان شهرری – اتوبوسهای مترو دولت آباد – ایستگاه میدان دولت آباد (شهید بروجردی) – اتوبوسهای میدان راه آهن یا پایانه امام خمینی – ایستگاه درمانگاه – بیمارستان صدیقه زهرا (س)

مسیر تاکسی

میدان شهرری – میدان دولت‌ آباد (شهید بروجردی) – تاکسی به سمت بلوار قدس – بیمارستان صدیقه زهرا (س)

مسیر فرودگاه

فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره): 

اتوبان تهران قم – اتوبان آزادگان – میدان دولت آباد (شهید بروجردی) – بلوار قدس – بیمارستان صدیقه زهرا (س) 

فرودگاه بین المللی مهرآباد : 

میدان آزادی – اتوبان آزادگان – میدان دولت آباد (شهید بروجردی) – بلوار قدس – بیمارستان صدیقه زهرا (س)