كميتـه هـاي بيمارستانـي

کميته هاي بيمارستاني بازوهاي مشورتي و تصميم گيري مديران بيمارستان و بعنوان اتاق فکر بيمارستان محسوب مي شوند.

کميته ها نقش محور هدايت بيمارستانها؛ برنامه ريزي، سازماندهي و هماهنگي فعاليت هاي بيمارستاني را انجام مي دهند.

ساختار كميته ها در الگوي اعتباربخشي از ۱۲ كميته اصلي تشكيل يافته است:

۱- کمیته تیم مدیریت و رهبری

۲- كميته پايش و سنجش كيفيت

۳- كميته اخلاق باليني

۴- كميته مديريت اطلاعات سلامت و فناوري اطلاعات

۵- كميته پيشگيري و كنترل عفونت و  بهداشت محيط

۶- كميته حفاظت فني و بهداشت كار

۷- كميته مديريت خطر حوادث و بلايا

۸- كميته ارتقاء راهبردي خدمات اورژانس

۹- كميته دارو، درمان و تجهيزات پزشكي و اقتصاد درمان

۱۰- كميته طب انتقال خون

۱۱- کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن و ترویج تغذیه با شیر مادر

۱۲- کمیته مر گ و میر و عوارض و زیر کمیته های مربوط

[/vc_column_text][vc_message style=”round” icon_type=”openiconic” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-ok”]وظایف رئیس کمیته[/vc_message][vc_column_text]

۱- صیانت از دستور کار جلسه

۲- تلاش مدبرانه جهت مشارکت کلیه اعضا

۳- تصمیم گیری مناسب و سریع برای موارد غیر منتظره

۴- جمع بندی مطالب مطرح شده و پیگیری مصوبات

۵- تعامل عادلانه با کلیه اعضاء

وظایف دبيران كميته

۱- شرکت فعال، منظم و به موقع در کلیه جلسات کمیته

۲- شرکت فعال، منظم و به موقع در جلسات کمیته پایش و سنجش کیفیت

۳- پیگیري جهت برگزاري جلسات جبرانی در صورت لزوم

۴- هماهنگی زمان تشکیل جلسات کمیته مربوطه با افراد جلسه و تعیین تواتر برقراری جلسه با مسئول کمیته

۵- تماس با کلیه اعضا جهت شرکت در زمان مقرر و ارسال دستور جلسه قبل از هر جلسه

۶- پیگیري جهت دعوت از سایر افراد به عنوان مدعو براي حضور در جلسات کمیته

۷- ارائه گزارش عملکرد کمیته به مدیریت مرکز در صورت لزوم.

۸- آگاهی از آئین نامه داخلی کمیته هاي بیمارستانی

۹- نوشتن صورتجلسه و ارسال آن به مسئول کمیته (پس از هر جلسه حداکثر تا ۴۸ ساعت)

۱۰- تعیین مصوبات جلسه و مسئول پیگیری آن در صورتجلسه

۱۱- پیگیری مصوبات جلسه ازمسئول پیگیری در طول مدت زمان مقرر و اعلام گزارش پیگیری