کمیتـه هـای بیمارستانـی

کمیته های بیمارستانی بازوهای مشورتی و تصمیم گیری مدیران بیمارستان و بعنوان اتاق فکر بیمارستان محسوب می شوند.

کمیته ها نقش محور هدایت بیمارستانها؛ برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی فعالیت های بیمارستانی را انجام می دهند.

ساختار کمیته ها در الگوی اعتباربخشی از ۱۲ کمیته اصلی تشکیل یافته است:

۱- کمیته تیم مدیریت و رهبری

۲- کمیته پایش و سنجش کیفیت

۳- کمیته اخلاق بالینی

۴- کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

۵- کمیته پیشگیری و کنترل عفونت و  بهداشت محیط

۶- کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

۷- کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا

۸- کمیته ارتقاء راهبردی خدمات اورژانس

۹- کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی و اقتصاد درمان

۱۰- کمیته طب انتقال خون

۱۱- کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن و ترویج تغذیه با شیر مادر

۱۲- کمیته مر گ و میر و عوارض و زیر کمیته های مربوط

وظایف رئیس کمیته

۱- صیانت از دستور کار جلسه

۲- تلاش مدبرانه جهت مشارکت کلیه اعضا

۳- تصمیم گیری مناسب و سریع برای موارد غیر منتظره

۴- جمع بندی مطالب مطرح شده و پیگیری مصوبات

۵- تعامل عادلانه با کلیه اعضاء

وظایف دبیران کمیته

۱- شرکت فعال، منظم و به موقع در کلیه جلسات کمیته

۲- شرکت فعال، منظم و به موقع در جلسات کمیته پایش و سنجش کیفیت

۳- پیگیری جهت برگزاری جلسات جبرانی در صورت لزوم

۴- هماهنگی زمان تشکیل جلسات کمیته مربوطه با افراد جلسه و تعیین تواتر برقراری جلسه با مسئول کمیته

۵- تماس با کلیه اعضا جهت شرکت در زمان مقرر و ارسال دستور جلسه قبل از هر جلسه

۶- پیگیری جهت دعوت از سایر افراد به عنوان مدعو برای حضور در جلسات کمیته

۷- ارائه گزارش عملکرد کمیته به مدیریت مرکز در صورت لزوم.

۸- آگاهی از آئین نامه داخلی کمیته های بیمارستانی

۹- نوشتن صورتجلسه و ارسال آن به مسئول کمیته (پس از هر جلسه حداکثر تا ۴۸ ساعت)

۱۰- تعیین مصوبات جلسه و مسئول پیگیری آن در صورتجلسه

۱۱- پیگیری مصوبات جلسه ازمسئول پیگیری در طول مدت زمان مقرر و اعلام گزارش پیگیری