تلفن رسیدگی به شکایات: ۳۳۷۵۸۲۸۱

ایمیل: shekayat@zahra-hospital.com

شکایات