سندرم زجر تنفسی

سندرم زجر تنفسی

  • خانه
  • -
  • آموزش به پرسنل
  • -
  • سندرم زجر تنفسی

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سندروم زجر تنفسـی حـاد یـک التهـاب و ضـابعه شدید ریوی است که باعث به خطـر افتـادن زنـدگی مـی شـود. ریـه در ایـن بیمـاری بـه شـدت متـورم میشود و حبابچه هـای ریـوی پـر از خـون و مـاده آبکی می گردد بطوری که از عبور اکسـیژن بـداخل بدن و خروج گاز کربنیک از ریه جلـوگیری میشـود . در ایـن بیمـاری ریـوی بیمـاران نیـاز بـه اکسـیژن اضــافی و دســتگاه مکــانیکی تــنفس ( ventilator ) دارنـد. در کشـورهای پیشـرفته علیـرغم درمانهـای مناسب بیش از نیمی از بیماران فوت می کنند.

چه عواملی باعث سـندروم زجـر تنفسـی حـاد میشود؟

ذات الریه-

عفونت های خون-

تصادفات-

-ضربه های مغزی

شکستگی استخوانها-

ضربه به قفسه صدری-

– تزریق خون و فرآورده های آن

استنشاق گازها-

-خونریزی شدید

– کاهش فشار خون

– شیمی درمانی

-پرتودرمانی

– پانکراتیت( عفونتهای داخل حفره شکم)

علائم بیماری؟

معمــولا ایــن بیمــاران بــه یــک دلیــل دیگــری در بیمارستان بستری هستند کـه دچـار تنگـی نفـس، تعریق، کمبود اکسـیژن، زجـر تنفسـی میگـردد و بدنبال این علائم ممکن اسـت د چـار کـاهش سـطح هوشیاری و نارسایی کلیوی نیز گردند.

درمان بیماری؟

هیچگونه درمان اختصاصی وجـود نـدارد اقـدامات درمانی ۲ هدف را پوشش می دهد.

۱٫درمان بیماری زمینه ای که باعـث رجـر تنفسـی شده است.

۲٫حمایت تنفسی کـه بایسـتی لولـه در نـای بیمـار گذاشته شود و به دسـتگاه مکـانیکی تنفسـی وصـل شود و از داروهای استفاده شود کـه بیمـار راحـت بتواند دستگاه را تحمـل کنـد .

ضـمنا داروهـائی کـه باعث بهبودی بیماری زمینـه ای مـی شـود بایسـتی تجـویز گـردد ماننـد: آنتـی بیوتیـک هـا، داروهـا بالابرنده فشار خون، تزریق خون و … تا زمانی که بیمار به دستگاه وصل مـی باشـد لولـه داخل نای باقی می مانـد و بیمـار نمـی توانـد از راه دهان غذا بخورد به همین دلیـل از طریـق بینـی یـک لوله داخل معده گذاشته مـی شـود و تغذیـه از ایـن طریق انجام می شود..

سندروم زجر تنفسی باعث چه عوارضی می شود ؟

 

-سوراخ شدن ریه، پنوموتوراکس

 

-عفونت های ثانویه ریه

 

عوارض مغزی-

 

-آسیب به اعضای دیگر بدن مانند کلیـه، قلـب، کبد، مغز استخوان

سندروم زجر تنفسی بسـیار کشـنده اسـت و پـیش آگهـی آن را نمـی تـوان مشـخص نمـود.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.