مراجعین محترم بیمارستان حضرت صدیقه زهرا (س) می توانند از سایر خدمات پاراکلینیکی این بیمارستان نیز بهره مند شوند که این خدمات شامل: اندوسکوپی- کولونسکوپی – اسپیرومتری (تست تنفس) – اکو کاردیوگرافی – ادیومتری (شنوائی سنجی)  – عینک سازی – تست ورزش – نوار عصب و عضله و نوار مغز می باشند که در تمامی بخش ها از تجهیزات پزشکی به روز و پیشرفته استفاده شده است.

 ساعت کار: همه روز با تعیین وقت قبلی