شما مراجعه کنندگان محترم می توانید همه روزه از ساعت ۱۵ الی ۱۶ جهت بخش های بستری

و از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶ جهت بخش های ویژه به بیمارستان مراجعه نمایید .