تلفن رسیدگی به شکایات: ۳۳۷۵۸۲۸۱

shekayat@zahra-hospital.com