منوی اصلی سایت
بیمه های طرف قرارداد

بیمه های طرف قرارداد

سازمان بیمه گر “تأمین اجتماعی” ۳۰% فرانشیز در بخش سرپایی و ۱۰% فرانشیز در بخش بستری .

سازمان بیمه گر “تأمین اجتماعی مستمری”  ۳۰% فرانشیز در بخش سرپایی و ۵% فرانشیز در بخش بستری .

سازمان بیمه گر “خدمات درمانی”  ۳۰% فرانشیز در بخش سرپایی و ۱۰% فرانشیز در بخش بستری .

سازمان بیمه گر “نیروهای مسلح”  ۳۰% فرانشیز در بخش سرپایی و ۱۵% فرانشیز در بخش بستری .

سازمان بیمه گر “سینا”  ۲۰% فرانشیز در بخش سرپایی و ۲۰% فرانشیز در بخش بستری .

سازمان بیمه گر “شهرداری”  ۱۰% فرانشیز در بخش سرپایی و ۱۰% فرانشیز در بخش بستری .

سازمان بیمه گر “صداو سیما”  ۲۰% فرانشیز در بخش سرپایی و ۲۰% فرانشیز در بخش بستری .

سازمان بیمه گر “صدا و سیما بازنشسته”  ۱۰% فرانشیز در بخش سرپایی و ۱۰% فرانشیز در بخش بستری.

سازمان بیمه گر “ایران” فرانشیز در بخش سرپایی (بستگی به قرارداد موجود در سامانه سدا)

و فرانشیز در بخش بستری (بستگی به قرارداد موجود در سامانه سدا).