بیمه های طرف قرارداد

بيمه هاي طرف قرارداد بيمارستان :

 • تأمين اجتماعي
 • خدمات درماني
 • نيروهاي مسلح
 • بانك صادرات
 • بانك ملت
 • بانك تجارت
 • بانك مركزي
 • بانك سپه
 • شهرداري
 • سينا
 • آسيا
 • ايران
 • صدا و سيما
 • دي