پیام واحد بهبود کیفیت

بیمارستان یک مجموعه سازمانی است که باید دائما بصورت پویا و زنده باقی بماند و به فعالیت خود ادامه دهد. میان کیفیت ارائه خدمات در بیمارستان ها برای بیماران با استانداردها ، خواسته ها و انتظارات بیماران فاصله زیادی وجود دارد. به این علت بیمارستان ها برای رسیدن به هدف نهائی خود هنوز راه زیادی در پیشرو دارند و طی این راه طولانی، نیاز به برنامه ریزی و اجرای صحیح و دقیق ، هدایت ، کنترل و راهنمائی می باشد . پس اگر بیمارستان بخواهد به اهداف نهائی خود که همانا ( ارائه خدمات با کیفیت و ایمن به بیماران در حداقل زمان ممکن باصرف  هزینه های کارشناسی شده دارای توجیه اقتصادی و کمترین عوارض ) است برسد، لازمه آن ایجاد ساختار بهبود کیفیت در بیمارستان می باشد.

واحد بهبود کیفیت بیمارستان خیریه حضرت صدیقه زهرا (س) با هدف ارتقاء کیفیت خدمات درمانی، بالینی، اداری و مهم تر از همه پیاده سازی فرهنگ ایمنی بیمار و یکنواخت سازی کلیه خدماتی که قابلیت کنترل، پایش، تعریف برنامه های بهبود و همچنین  اولویت بندی اقدامات اصلاحی را داشته باشد، در راستای راهبرد اهداف کلان بیمارستان ایجاد گردیده است.

این واحد خود را به موارد زیر متعهد می داند

۱- پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی به منظور استانداردسازی فرآیندهای بالینی و غیربالینی بیمارستان .

۲- ایجاد نظام بهبود کیفیت و به روزآوری برای دست یابی به رضایت گیرندگان خدمت و کارکنان با ارائه کار تیمی که نهایتا باعث افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان می شود.

۳- برنامه ریزی و تعریف فرآیندهای بیمارستانی جهت ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در کلیه بخش ها و احدهای سازمان و نظارت بر نحوه اجرای این فرآیندها .

۴- ارزیابی و پایش کلیه بخش ها و واحدهای سازمان به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت و نهایتا ارائه اقدام اصلاحی ها و برنامه بهبودکیفیت های مربوطه .

شرح وظایف واحد بهبود کیفیت

تدوین برنامه استراتژیک با همکاری مدیران میانی

همکاری با واحد ها در تدوین برنامه عملیاتی

طراحی و پایش و اجرای برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار با مشارکت مدیران

تدوین و اجرای خط مشی ها، دستورالعمل ها و فرآیندهای بیمارستان با هماهنگی ذینفعان

تهیه و تعیین شاخص های کلیدی بیمارستان با مشارکت مسئولین واحد ها و مدیران بیمارستان و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش

بررسی و پیگیری و تجزیه و تحلیل شکایات و ارائه نتایج به کمیته مدیریت و رهبری

ارتقا سطح آگاهی و دانش در راستای مفاهیم استاندارد مدیریت کیفیت و اعتبار بخشی

برنامه ریزی جهت اموزش و فرهنگ سازی جهت استقرار الزامات اعتبار بخشی

طراحی و اجرای برنامه ممیزی داخلی

نظارت بر اجرای صحیح کمیته ها و پیگیری مناسب مصوبات