منوی اصلی سایت
بخش دیالیز

بخش دیالیز مجهز به ۲۲ تخت و دستگاه دیالیز است که با ارائه خدمات مطلوب و بهینه و بهره گیری از دستگاه های مجهز به روز و در دو نوبت صبح و بعدازظهر در خدمت بیماران دیالیزی می باشد و بر اساس ارزیابی های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به عنوان یکی از موفق ترین مراکز دیالیز جنوب تهران طی ۴ سال پیاپی انتخاب شد .