منوی اصلی سایت
بخش بستری

رئیس بخش جراحی: آقای دکتر دانش طلب

رئیس بخش داخلی: آقای دکتر مهدی هادی زاده مقدم

سرپرستار: خانم زهرا مسجدی

بیماران محترم پس از پذیرش از طریق اورژانس، پذیرش مستقیم و یا پذیرش بخش های بالینی و به صلاحدید پزشکان مركز در این بخش بستری مي شوند. بخش جنرال مجهز به ۲۰ تخت بستری در دو بخش بستري ۱ و بستري ۲ و یک اتاق VIP آماده خدمت به تمامی بیماران اعم از : داخلی – جراحی – زنان – مردان – اطفال و … می باشد.

این بخش با همکاری پزشکان متخصص و کادر پرستاری مجرب بصورت ۲۴ ساعته ارائه خدمت می نماید .