بخش بستری

بخش بستری شامل بخش های بستری مردان با ۸ تخت بستری و بخش زنان با ۱۱ تخت می باشد.