منوی اصلی سایت
بخش بستری

رئیس بخش جراحی: جناب آقای دکتر دانش طلب

رئیس بخش داخلی: جناب آقای دکتر دهقان

سرپرستار: سرکارخانم شاه میرزایی

بیماران محترم پس از پذیرش از طریق اورژانس، پذیرش مستقیم و یا پذیرش بخش های بالینی و به صلاحدید پزشکان ما در این بخش بستری شده ، که این بخش بصورت جنرال مجهز به ۲۰ تخت بستری و یک اتاق VIP آماده خدمت به تمامی بیماران اعم از : داخلی – جراحی – زنان – مردان – اطفال و … می باشد.

این بخش با همکاری پزشکان متخصص و کادر پرستاری مجرب بصورت ۲۴ ساعته ارائه خدمت می نماید .