اتاق هاي عمل جراحی

سه اتاق عمل جراحی با ریکاوری در فضای درمانی بیمارستان تعبیه و با حضور متخصص بیهوشی، جراحان ذي ربط، کادر مجرب اتاق عمل، بيهوشي، پرستار و…. فعال و آماده ارائه خدمت است.