وظایف و مسئولیت ها و محدوده اختیارات :
۱ .همکاری در تدوین ، اجرا و بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دستیابی به سطح یک استانداردهای بیمارستان های دوستدار
ایمنی بیمار و کتاب راهنمای اعتبار بخشی
۲ .بازدیدهای برنامه ریزی شده با مشارکت مسئوالن بخشها/واحدها و مدیران مرتبط برای بررسی وضعیت ایمنی بیمار
۳ .ارائه پسخوراند مستند نتایج بازدیدها و نتایج اقدامات اصالحی به بخش مربوطه و فرد/ افراد پیشنهاد دهنده
۴ .نظارت و پیگیری مصوبات جلسات بازدید مدیریتی و روند انجام اقدامات اصالحی حاصل از جلسه تیم مدیریت و رهبری بر اساس بازدید مدیریتی ایمنی
بیمار
۵ .گزارش فعالیتها به مسئول فنی/ ایمنی و فعالیت زیر نظر وی و رونوشت به کلیه بخشها/واحدها و اطالع کلیه کارکنان از آن
۶ .هماهنگی با مسئول فنی/ایمنی بیمار در تمامی اقدامات
۷ .بررسی مخاطرات و عوامل تهدید کننده ایمنی بیمار و اجرای راهکارها بر مبنای آن
۸ .همکاری در خودارزیابی استانداردهای الزامی و اساسی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار
۹ .انجام ممیزی های بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزی بالینی بر اساس:
الف( نتایج بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار طبق استانداردهای ابالغی
ب( تحلیل ریشه ای وقایع ناخواسته که طبق دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت می باشد .
ج( گزارشات خطای پزشکی به صورت داوطلبانه
د( نتایج شاخص های تحلیلی ایمنی بیمار گزارش شده از واحد بهبود کیفیت
۱۰ .مشارکت در برنامه ریزی و ارتقا گزارش وقایع ناخواسته و آموزش چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی وقایع ناخواسته در بیمارستان
۱۱ .هماهنگی برای برگزاری جلسات تحلیل ریشه ای وقایع ناخواسته
۱۲ .مشارکت با واحدها/ بخشهای مرتبط در زمینه اقدامات اصالحی خطاها و وقایع ناخواسته به منظور پیشگیری از وقوع مجدد وقایع مشابه
۱۳ .مشارکت در تدوین شاخصهای ایمنی بیمار و دستورالعمل و روش های اجرایی مرتبط طبق راهنمای اعتبار بخشی
۱۴ .پایش شاخصهای ایمنی بیمار و گزارش نتایج و تحلیل دوره ای موانع بازدارنده به مسئول فنی/ایمنی بیمار
۱۵ .حضور و مشارکت فعال در کلیه کمیته ها به ویژه کمیته میر و میر، انتقال خون و تیم مدیریت و رهبری
۱۶ .آموزش استانداردهای ایمنی بیمار و نظارت بر اجرای استانداردها در بیمارستان با کمک کلیه تیم های بالینی و غیربالینی
۱۷ .نیاز سنجی از کارکنان بالینی و پشتیبانی جهت طراحی و برگزاری دوره های آموزشی مربوط به ایمنی بیمار
۱۸ .نظارت بر کنفرانس های درون بخشی با موضوعات ایمنی بیمار که توسط سوپروایزر آموزشی و سرپرستاران انجام می شود .
۱۹ .نظارت بر پیاده سازی و اجرای کلیه موارد قید شده در کتاب راهنمای اعتبار بخشی و اقدامات مداخله ای دال بر ارتقاء ایمنی بیمار توسط کلیه واحدهای
درمانی و غیر درمانی در بیمارستان .
۲۰ .ارائه گزارش ماهیانه وضعیت ایمنی بیمار به مسئول فنی/مسئول پاسخگوی ایمنی بیمار

آموزش ها، توانائی ها ومهارت های مورد نیاز :
– مهارت ارتباطی ) کالمی ، نوشتاری (
– آشنایی و توانایی کار با کامپیوتر و اینترنت
– مهارت درآنالیز وگزارش دهی اطالعات مرتبط با ایمنی بیمار .
– مهارت در انجام RCA
– گواهی شرکت در دوره های آشنایی با بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار) پایه وپیشرفته( برگزار شده از سوی مراکز مربوطه
– گواهی شرکت در دوره های مدیریت خطر وایمنی بیمار ، کار تیمی تحلیل ریشه ای علل و مهارت های ارتباطی.